Dołącz do PFM!

Zachęcamy wszystkie osoby zainteresowane czynnym uczestnictwem w decydowaniu o tym, w jakim kierunku i w jaki sposób rozwijać się będzie Mölkky w Polsce do przystąpienia do PFM!

Aby stać się członkiem/członkinią PFM należy:

1. Wypełnić i podpisać DEKLARACJĘ CZŁONKOWSKĄ, a następnie przesłać mailem (skan na adres molkky@molkky.pl) lub pocztą tradycyjną (na adres: Polska Federacja Mölkky,  ul. Odolańska 7/11, 02-560 Warszawa) bądź przekazać osobiście członkowi Zarządu PFM.

2. Opłacić pierwszą składkę członkowską za okres do końca bieżącego roku (w wysokości równej
iloczynowi 1/12 składki rocznej wynoszącej obecnie 120 zł i liczby pełnych miesięcy pozostałych do końca roku). Np. dla członków przyjętych w maju składka za rok 2024 wyniesie 70 zł (1/12 * 120 zł * 7 miesięcy).

Składki członkowskie nalezy wpłacać na rachunek bankowy PFM:
Polska Federacja Mölkky
26 2530 0008 2060 1072 4761 0001
w tytule przelewu wpisując „Składka członkowska 2024 [imię i nazwisko]”

3. Uzyskać akceptację Zarządu.

Dlaczego warto dołączyć do PFM?

Chcielibyśmy, by PFM była organizacją jak najbardziej reprezentatywną dla środowiska Mölkky w Polsce. Mamy nadzieję, że w wielu klubach znajdą się osoby chętne do dołączenia i do decydowania o przyszłości polskiego Mölkky!

Członkostwo w PFM daje prawo głosu na walnych zebraniach członków oraz czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach do Zarządu i Komisji Rewizyjnej PFM – to właśnie członkowie PFM decydują o tym, jaka wizja rozwoju Mölkky w Polsce będzie realizowana w przyszłości!

Jest też dodatkowa korzyść! Od lutego 2024 członkostwo w PFM wiąże się z niższymi opłatami startowymi na turnieje organizowane lub współorganizowane przez PFM – dla członków i członkiń PFM opłaty startowe będą niższe o 10%.

Kto może dołączyć do PFM?

Zgodnie ze statutem PFM, członkiem zwyczajnym może być pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec, także nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który:

  • ma pełną zdolność do czynności prawnych,
  • nie jest pozbawiony praw publicznych,
  • złoży pisemną deklarację członkostwa,
  • zostanie przyjęty przez Zarząd.

Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą należeć do Stowarzyszenia jako członkowie zwyczajni i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym, że w składzie Zarządu Stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.

Małoletni poniżej 16 lat mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych, należeć do Stowarzyszenia, bez prawa udziału w głosowaniach na Zebraniach oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.

W przypadku niepełnoletnich kandydatów na członków, deklaracja członkostwa, poza podpisem małoletniego, musi zawierać również podpis przedstawiciela ustawowego.

STATUT PFM DO POBRANIA

POLSKA FEDERACJA MÖLKKY  © 2024. WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.
Polityka prywatności